Podem CAT. - Una eina al servei de la ciutadania

Ref.: 314JAS12021800014

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Imprimeix Correu-e

Davant l'interès mediàtic suscitat pels denominats «ventres de lloguer» durant els últims mesos —alimentat per partits com a Ciutadans i abonat per esportistes, gents del món del cinema, la música o la premsa del cor, és a dir, per persones amb un poder adquisitiu elevat que han posat de moda un fenomen, d'altra banda, quantitativament minoritari en la societat espanyola—, Podemos va mantenir que un assumpte d'aquest tipus no podia despatxar-se sense un debat assossegat, participat i, sobretot, incardinat als debats feministes.

Imprimeix Correu-e

Catalunya viu actualment un moment polític d’especial intensitat que interpel·la directament la nostra organització. Per una banda, la convocatòria de l’1 d’octubre per part del Govern de la Generalitat i per una altra, el procés de reconfiguració del mapa polític català, són dues qüestions que ens obliguen a prendre decisions d’especial transcendència, tant política com organitzativament.

Imprimeix Correu-e