Logo Loading

25 canvis per un Govern d’esquerres

Catalunya necessita un govern d’esquerres que doni una sortida progressista a les crisis sanitària, econòmica i social. Un govern que abordi els grans reptes de país com és el creixement de les desigualtats, la transició ecològica, la reactivació econòmica i la necessària reindustrialització. Un govern que, al mateix temps, aposti pel diàleg com a única via per a la resolució del conflicte polític.

Les 5 prioritats programàtiques i els 25 canvis d’En Comú Podem per a un govern d’esquerres:

1)   Escut social i feminista. La resposta a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia ha de ser d’esquerres, posant les persones, les cures i la vida al centre.

 • Renda COVID: Establir un complement retributiu per tal que els treballadors i treballadores assalariats i autònoms que estiguin per sota del salari mínim interprofessional assoleixin aquest nivell d’ingressos.
 • Pla de pobresa zero: Reformular la Renda Garantida de Ciutadania per eradicar la pobresa i acabar amb la pobresa infantil (doblar l’aportació per fill-filla a càrrec, incrementar el nombre de famílies que la reben, prestació per a despeses d’habitatge…)
 • Garantir l’accés a l’habitatge: Construcció d’habitatge públic de lloguer fins assolir el 15% d’habitatge protegit i fomentar altres fórmules d’habitatge social i cooperatiu. Garantir el compliment de la Llei 24/2015 i fer efectiva la llei de contenció de rendes de lloguer. Pla per l’emancipació juvenil.
 • Sistema públic de cures: Desenvolupar el quart pilar de l’Estat del Benestar amb perspectiva de gènere, garantint el dret universal i individual a accedir als serveis i prestacions d’atenció a la infància, a la dependència i a la lluita contra l’exclusió.
 • Igualtat en la conciliació i el treball: Llei de promoció de la corresponsabilitat i la sostenibilitat de la vida amb actuacions laborals, socioeducatives i comunitàries dirigides a fomentar la corresponsabilitat dels homes en les cures.

2)   Reforçar allò públic. La prioritat de la legislatura ha de ser reforçar els serveis públics i comunitaris, començant pel sistema de salut.

 • Revertir les retallades: Revertir totes les retallades al sector públic, destinar el 7% del PIB a salut i el 6% a educació. 
 • Salut 100% pública: Desmercantilitzar i desprivatitzar el sistema sanitari, revisant totes les externalitzacions i internalitzant l’assistència a residències, rehabilitació, logopeda, servei d’emergències 061 i transport sanitari. 
 • Reforçar l’atenció primària i ampliar serveis: Garantir, com a mínim, el 25% del pressupost per a la primària i ampliar l’atenció sanitària garantint l’accés al dentista públic i una atenció psicològica pública ben dotada.
 • Transformar l’educació: Avançar cap a una xarxa única pública, universal i plenament gratuïta, incorporant progressivament els centres concertats a la xarxa pública. Universalitzar el 0-3, reduir ràtios, acabar amb la segregació, pla per reduir l’abandonament escolar i aposta per l’educació comunitària i al llarg de la vida. Accés equitatiu a l’educació superior i recuperació de les beques salari.
 • Pla per a un envelliment digne i actiu: Universalitzar l’accés a una cartera integral d’atenció domiciliària, assistent personal de teleassistència i centres de dia. Garantir una plaça pública de centre residencial a les persones que ho requereixin. Nou model de residències com a llars compartides que garanteixin l’autonomia personal.

3)   Transició ecològica i economia plural. Catalunya ha de disposar d’un veritable Green New Deal per fer front a l’emergència climàtica i avançar cap a un nou model econòmic i productiu orientat a sostenir la vida.

 • Democratització i descarbonització del model energètic: Reduir els gasos d’efecte hivernacles fins al 65% l’any 2030 i assolir l’objectiu d’un model energètic 100% renovable el 2040. Creació d’una empresa pública d’energia i promoure les comunitats energètiques i l’autoconsum.
 • Pla de xoc per a l’economia plural: Impulsar un pla de xoc adreçat a recolzar i fomentar l’economia social i solidària, les pimes i el treball autònom.
 • Estratègia de reindustrialització i aposta per la Ciència: Impulsar un nou Pacte Nacional per la Indústria que prioritzi la transició energètica, la digitalització i l’economia circular. Destinar el 3% del PIB a la recerca i la innovació.
 • Mobilitat sostenible: Pla de foment del transport públic amb especial atenció al transport ferroviari, la intermodalitat, la descentralització i la connexió interna als diferents àmbits territorials.
 • Gestió pública, democràtica i sostenible de l’aigua: Incorporar el dret humà a l’aigua i al sanejament a la legislació catalana. Planificar i gestionar amb criteris de sostenibilitat (bon estat ecològic de totes les masses d’aigua, cabals de manteniment, modernització de regadius). Fomentar la participació ciutadana i la municipalització.
 • Equitat territorial i barris verds: Aprovar una Llei d’Equitat Territorial per garantir que visquis on visquis tinguis accés als mateixos nivells de renda i de serveis i una Llei de Barris Verds per fer arribar la transició ecològica als barris i viles vulnerables.

4)   Fiscalitat justa.Un sistema fiscal just és aquell que reforça allò públic mitjançant la redistribució, és a dir, augmentant la contribució dels que més tenen.

 • Més progressivitat: Augmentar la contribució dels patrimonis més alts mitjançant modificacions en els impostos de patrimoni i successions.
 • Reformar l’impost als habitatge buits: Eliminar el mínim exempt i modificació dels trams.
 • Supressió de beneficis fiscals: Eliminar els beneficis fiscals dels sectors més privilegiats com les rendes més altes o els casinos.
 • Fiscalitat verda: Impulsar nous mecanismes de fiscalitat verda en àmbits com els abocaments i la incineració, les emissions o les afectacions a patrimoni natural.
 • Lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida: Censos obligatoris de béns i drets i unaAgència Tributària de Catalunya independent i amb recursos suficients.

5)  Diàleg i republicanisme: El diàleg i la negociació són l’únic camí per resoldre el conflicte polític. Cal abandonar la via de la confrontació i la unilateralitat i construir la Catalunya del futur sobre la base dels valors republicans, és a dir, oposant-se a tota forma de dominació i sense excloure a ningú.

 • Finançament i competències: Negociar un nou model de finançament per a Catalunya i el blindatge de les competències exclusives.
 • Llei de claredat: Impulsar una Llei de Claredat amb l’objectiu de poder sotmetre a referèndum la modificació de l’estatus polític de Catalunya.
 • Enfortir el municipalisme: Dotar els municipis de més recursos i major capacitat d’actuació.
 • Pla contra la corrupció: Aprovar codis ètics dels càrrecs públics i reforçar el règim d’incompatibilitats. Impulsar el registre de grups de pressió i garantir plenament la transparència amb l’accés a la informació de tota la ciutadania.
 • Democratització de la policia: Revisar el model d’ordre públic, publicitar els protocols d’intervenció i establir mecanismes interns i externs de control, avaluació i sanció.

Web d’ En Comú Podem