Logo Loading

Blog

Campanya de vacunació

Campanya de vacunació

Català

El passat 27 de desembre va començar la campanya de vacunació contra la COVID-19 a Catalunya, després de l’aprovació per l’Agència Europea de l’Medicament (EMA) i de la Comissió Europea de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El 6 de gener de 2021 ha estat aprovada per l’EMA la vacuna ARNm-1273 de MODERNA, que ja ha començat a administrar també.

Pel que fa a l’accés prioritari a les vacunes, La Comissió i els Estats membres han arribat a un acord sobre una acció conjunta a escala de la UE, i ha establert els següents grups:

 • Treballadors sanitaris
 • Persones de més de 60 anys
 • Persones en risc pel seu estat de salut
 • Treballadors essencials, fora de el sector sanitari
 • Persones que no poden mantenir les distàncies socials
 • Grups socioeconòmics vulnerables i altres grups en major risc

El Grup de Treball Tècnic de Vacunació COVID-19, de l’Ministeri de Sanitat, va elaborar el 2 de desembre 2020 el document “Estratègia de vacunació enfront de COVID- 19 a Espanya” en què es prioritza l’administració de la vacuna:

En una primera etapa, quan el subministrament de dosis de vacunes serà limitat, es seguirà el següent ordre de priorització:

 1. Interns i personal sanitari i sociosanitari en residències de gent gran i / o amb discapacitat. Si cal, es prioritzarà la vacunació en les residències més vulnerables (major nombre d’interns, menys capacitat d’adopció de mesures de prevenció i control i / o residències que no han tingut casos de COVID-19).
 2. Personal sanitari de primera línia. Si cal, es prioritzarà la vacunació en les i els professionals a partir de 50 anys d’edat o amb condicions d’alt risc, els que treballen en àrees COVID-19 i els que treballen en atenció primària.
 3. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
 4. Persones amb discapacitat que requereixen intenses mesures de suport per desenvolupar la seva vida (grans dependents no institucionalitzats -grau III).

El departament de Salut ha elaborat un document informatiu per els i professionals sanitaris “Recomanacions de vacunació contra la COVID-19

Informació per a professionals de la salut “l’última actualització, la tercera, data de 5 de gener de 2021.

En aquest document s’estableixen els grups de risc per a prioritzar la vacunació:

 1. Basant-se en AQUESTA Avaluació, s’a establert la següent priorització de grups per a la primera etapa de vacunació contra la COVID-19:
 2. Residents i personal sanitari i sociosanitari que Treballa en residències de gent gran i d’atenció a Grans dependents.
 3. Personal de primera línia en l’Àmbit sanitari i sociosanitari.
 4. Un altre personal sanitari i sociosanitari.
 5. Grans dependents (persones amb 1 grau III de dependència, és a dir, amb necessitat d’intenses Mesures de soporte) que no Estiguin actualment institucionalitzats.

Establert quins són els grups de risc, i la prioritat per administrar la vacuna en els 3 documents esmentats, queda clar que aquesta depèn dels riscos inherents a el lloc de treball per sobre de la categoria professional.

Ens consta que, en general, no s’està vacunant a el personal de neteja dels centres ni a el personal d’el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), sense motiu que ho justifiqui, per la qual cosa instem a Departament de Salut que prengui les mesures que siguin necessàries perquè es vacuni a tot el personal sanitari i sociosanitari que té contacte amb els i pacients.

Se sabia de la probabilitat de disposar de vacunes des de fa mesos, però el Departament no ha organitzat correctament la logística ni l’administració de les vacunes. Aviat començarem a poder vacunar la població general per grups de risc, i seria recomanable que ja es disposi d’un pla seriós per fer-ho. Suposem que no es va a prescindir aquest cop de l’Atenció Primària en benefici de Ferrovial o altres empreses, i seria aconsellable que hagués transparència i informació fiable.


Castellano

El pasado 27 de diciembre empezó la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Catalunya, tras la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Comisión Europea de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El 6 de enero de 2021 ha sido aprobada por la EMA la vacuna ARNm-1273 de MODERNA, que ya ha empezado a administrase también.

En cuanto al acceso prioritario a las vacunas, La Comisión y los Estados miembros han llegado a un acuerdo sobre una acción conjunta a escala de la UE, y ha establecido los siguientes grupos:

 • Trabajadores sanitarios
 • Personas de más de 60 años
 • Personas en riesgo por su estado de salud
 • Trabajadores esenciales, fuera del sector sanitario
 • Personas que no pueden mantener las distancias sociales
 • Grupos socioeconómicos vulnerables y otros grupos en mayor riesgo

El Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, del Ministerio de Sanidad, elaboró el 2 de diciembre 2020 el documento “Estrategia de vacunación frente a COVID- 19 en España” en el que se prioriza la administración de la vacuna:

En una primera etapa, cuando el suministro de dosis de vacunas será limitado, se seguirá el siguiente orden de priorización:

 1. Internos y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y/o con discapacidad. Si es necesario, se priorizará la vacunación en las residencias más vulnerables (mayor número de internos, menor capacidad de adopción de medidas de prevención y control y/o residencias que no han tenido casos de COVID-19).
 2. Personal sanitario de primera línea. Si es necesario, se priorizará la vacunación en las y los profesionales a partir de 50 años de edad o con condiciones de alto riesgo, los que trabajan en áreas COVID-19 y los que trabajan en atención primaria.
 3. Otro personal sanitario y sociosanitario.
 4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados –grado III-).

El departamento de Salut ha elaborado un documento informativo para lxs profesionales sanitarios “Recomanacions de vacunació contra la COVID-19

Informació per a professionals de la salut” cuya última actualización, la tercera, data de 5 de enero de 2021.

En dicho documento se establecen los grupos de riesgo para priorizar la vacunación:

Basándose en esta evaluación, se ha establecido la siguiente priorización de grupos para la primera etapa de vacunación contra la Covidien-19:

 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de ancianos y de atención a mayores dependientes.
 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
 3. Otro personal sanitario y sociosanitario.
 4. Grandes dependientes (personas con un grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizados.

Establecido cuales son los grupos de riesgo, y la prioridad para administrar la vacuna en los 3 documentos mencionados, queda claro que ésta depende de los riesgos inherentes al puesto de trabajo por encima de la categoría profesional.

Nos consta que, en general, no se está vacunando al personal de limpieza de los centros ni al personal del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), sin motivo que lo justifique, por lo que instamos al Departament de Salut que tome las medidas que sean necesarias para que se vacune a todo el personal sanitario y sociosanitario que tiene contacto con lxs pacientes.

Se sabía de la probabilidad de disponer de vacunas desde hace meses, sin embargo el Departament no ha organizado correctamente la logística ni la administración de las vacunas. Pronto empezaremos a poder vacunar a la población general por grupos de riesgo, y sería recomendable que ya se disponga de un plan serio para hacerlo. Suponemos que no se va a prescindir esta vez de la Atención Primaria en beneficio de Ferrovial u otras empresas, y sería aconsejable que hubiera transparencia e información fiable.

- http://bit.ly/39PHDI5 - ec.europa.eu
- https://bit.ly/3a7pVjB - mscbs.gob.es
- https://bit.ly/3odFs6t - salut.sindicat.net